WhatsApp Image 2017-05-22 at 11.06.20

آموزش و بکارگیری متداول دستگاه همودینامیک مانیتورینگ پیشرفته Picco در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان های نمازی و شهید رجایی شیراز

راه اندازی اولین نظام ثبت کامل ثبت اطلاعات بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه در ایران، با همکاری انجمن مراقبتهای ویژه استرالیا و نیوزیلند.

ll
WhatsApp Image 2017-05-22 at 11.04.17

انجام چهارمین مورد Percutaneous Endoscopic Gastrectomy توسط اساتید و فلوشیپهای فوق تخصصی مراقبتهای ویژه در بیمارستان شهید رجایی شیراز

راه اندازی دستگاهی به عنوان قلب و ریه مصنوعی ECMO در بیمارستان نمازی، برای نخستین بار در جنوب کشور.

ecmo1d